DHBK

Kế hoạch đào tạo Cao học K35 tại Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Quảng Bình, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

14/09/2017 14:49

Thông báo Kế hoạch đào tạo Cao học K35 tại đây (xem ở cột K35-2017) bao gồm:

1. Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực tại Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN.

2. Chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường ĐH Quảng Bình.

3. Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Phòng Đào tạo