DHBK

Danh sách sinh viên nhận Chứng chỉ tiếng Anh đợt thi ngày 05.03.2017

04/07/2017 16:32

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách đến phòng KT&ĐBCLGD để nhận Chứng chỉ tiếng Anh. Thời gian: từ 05/07 đến 07/07/2017.