DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt ngày 21.05.2017

05/06/2017 11:02

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu lấy Chứng chỉ đến phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD để đăng ký và nộp lệ phí. Thời gian: từ 05/06 đến 09/06/2017.