DHBK

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHÓA VII 
(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

Bí thư Đảng uỷ
Đ/c Lê Kim Hùng

Phó Bí thư Đảng uỷ
Đ/c Lê Cung


BAN THƯỜNG VỤ

1. Đ/c Lê Kim Hùng

Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Lê Cung

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đ/c Trương Hoài Chính

Ủy viên Ban thường vụ

4. Đ/c Phan Minh Đức

Ủy viên Ban thường vụ

 

BAN CHẤP HÀNH

1. Nguyễn Thanh Bình

5. Nguyễn Văn Dũng

9. Nguyễn Đình Lâm

13. Lê Kim Hùng

2. Trương Hoài Chính

6. Dương Việt Dũng

10. Lê Thị Kim Oanh 

 

3. Lê Cung

7. Nguyễn Hồng Hải

11. Lâm Thị Hồng Tâm

 

4. Phan Minh Đức 

8. Lê Thị Mỹ Hạnh 

12. Đoàn Anh Tuấn

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Trương Hoài Chính

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng

2. Đ/c Dương Việt Dũng

ĐUV, Trưởng khoa CKGT

3. Đ/c Nguyễn Thị Hoa

Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng TCHC

4. Đ/c Huỳnh Tấn Tiến

Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT

5. Đ/c Nguyễn Chí Trung

GV Khoa XD CĐ

6. Đ/c Nguyễn Quang Trung

Bí thư chi bộ Khoa QLDA